Wniosek powinien być wypełniony czytelnie (najlepiej pismem drukowanym lub na komputerze) oraz podpisany. Należy podać jak najwięcej danych identyfikacyjnych dotyczących dłużnika (seria i nr dowodu osobistego, PESEL, REGON, NIP) oraz nr konta bankowego, na które należy przekazywać wyegzekwowane należności. Do wniosku należy dołączyć oryginał tytułu wykonawczego czyli tytuł tytuł egzekucyjny (np. nakaz zapłaty, wyrok, postanowienie sądu) zaopatrzony w klauzulę wykonalności.

Do wniosku należy dołączyć oryginał tytułu wykonawczego zgodnie z art. 776 i 777 k.p.c.